WYBIERZ NAS - KUP W POLSCE!

Darmowa dostawa od 300 zł

do kasy suma: 0,00 zł

Amplus, ul. Aleksandrowska 191, 91-155 Łódź

Regulamin opinie

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OPINII NA marketfolie.pl

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zamieszczania przez Kupujących opinii na
temat produktów zakupionych w sklepie internetowym marketfolie.pl(zwanym dalej Sprzedającym)
prowadzonym przez Amplus S.C. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej 191 NIP 7282790932
REGON 101467352 tel. 42 250-77-56 e-mail biuro@marketfolie.pl

§ 1

1. Sprzedający umożliwia Kupującym nieodpłatne zamieszczanie opinii na temat produktów
prezentowanych przez Sprzedającego.
2. Aby skorzystać z prawa zamieszczenia opinii Kupujący powinien posiadać aktywną pocztę
e-mail, komputer lub urządzenie mobilne, podłączone do sieci publicznej (Internet) oraz dostęp
dowolnej przeglądarki stron internetowych.
3. Kupujący przed dodaniem w opinii musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i wyrazić zgodę
na przestrzeganie jego zasad.
4. Za opinię Kupującego uważa się jego subiektywną wypowiedź dotyczącą zakupionego
produktu, oceniającą walory użytkowe produktu, jego jakość wykonania lub funkcjonowania.
5. Za opinie nie są uważane wypowiedzi, które nie dotyczą bezpośrednio produktu.
6. Kupujący może wystawić tylko jedną opinię na temat danego produktu.
7. Kupujący, który zmienił zdanie na temat wystawionej opinii może zwrócić się do Sprzedającego
z wnioskiem o jej usunięcie na adres e-mail biuro@marketfolie.pl
8. Sprzedający weryfikuje, czy opinia o produkcie, którą Kupujący chce zamieścić jest autentyczna
tj. czy pochodzi od zweryfikowanego użytkownika, który rzeczywiście dany produkt kupił.
9. Sprzedający umieszcza zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie o produktach.
10. Sprzedający nie umieszcza niezweryfikowanych opinii.
11. Weryfikacja, czy opinię zamieściła osoba, która kupiła dany produkt odbywa się w oparciu
o wskazany przez Kupującego adres e-mail powiązany ze zrealizowanym zamówieniem.

§ 2

1. Opinie umieszczane w Serwisie powinny być napisane w języku polskim.
2. Aby opublikować opinię Kupujący powinien podać następujące dane:
a. adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników),
b. nazwę (imię, nazwisko lub pseudonim). Dane te mogą posłużyć w celu weryfikacji
prawdziwości wypowiedzi
c. swoją ocenę
3. W razie błędów gramatycznych lub stylistycznych opinia zostanie opublikowana w jej
pierwotnym brzmieniu – o ile jest ona zrozumiała.
4. Opinie Kupujących są publikowane po ich weryfikacji, o której mowa powyżej, w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich przesłania Kupującemu.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczeniu bądź odrzuceniu opinii – o ile
naruszają one zasady określone w niniejszym Regulaminie.
6. W szczególności podstawą do odrzucenia opinii jest fakt, iż zawiera ona:
a. treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc,
obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b. treści pozostające w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa np.
nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych, czy naruszające prawo autorskie
c. treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
d. odnośniki do innych serwisów, czy stron internetowych,
e. dane pozwalające na identyfikację kupującego lub innej osoby (np. dane adresowe),
f. treści nie związane z zakupionym produktem,
g. treści o charakterze nie merytorycznym.

7. Sprzedający w przypadku podjęcia decyzji o odrzuceniu opinii, informuje o tym Kupującego za
pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail, wskazujący z jakich względów opinia nie
może być opublikowana.
8. Kupujący, który nie zgadza się z odrzuceniem opinii może wnieść - w terminie 7 dni – sprzeciw
do Sprzedającego (na adres e-mail biuro@marketfolie.pl , który będzie rozpatrzony w terminie
7 dni roboczych od dnia jego wpływu.
9. Decyzja Sprzedającego wydana po rozpatrzeniu sprzeciwu jest ostateczna.
10. Kupujący, którego opinia została zakwestionowana (lub usunięta na jego prośbę – patrz § 1 pkt
7 Regulaminu) może ponownie dodać nową opinię o produkcie. Jeśli nowa opinia będzie
spełniała wymogi określone w niniejszym Regulaminie – zostanie zaakceptowana przez
Sprzedającego.
11. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż publikowane przez niego treści będą powszechnie
dostępne i mogę być opiniowane przez innych kupujących, na co Kupujący umieszczając swoją
opinię wyraża zgodę.
12. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność swoich wypowiedzi z przepisami
powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawami autorskimi) oraz prawami osób trzecich
i przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający może udostępniać jego dane podmiotom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym
organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
§ 3

1. Kupujący oświadcza i zapewnia, że wystawiona przez niego opinia jest jego autorstwa oraz jest
wynikiem jego własnej intelektualnej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich
i niniejszym udziela Sprzedającemu nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne
korzystanie oraz rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz
dystrybucję przez Sprzedającego wszelkich informacji zamieszczonych przez niego publicznie
(w tym w szczególności zamieszczanych opinii).
2. W ramach udzielonej licencji Sprzedający ma prawo do:
a. rozpowszechniania wystawionej przez Kupującego opinii przez publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
b. utrwalanie i zwielokrotnianie wystawionej opinii – wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
c. wykorzystywania wystawionej opinii w dowolnych częściach, udzielenia sublicencji
osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu
lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Sprzedającego.

§ 4
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
2. Każdorazowo przed dodaniem w opinii Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z aktualnie
obowiązującym Regulaminem i wyrazić zgodę na przestrzeganie jego zasad.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl